Kita Cinta Rasulullah! Tapi Tahukah Kita Bagaimana Fizikal dan Penampilan Rasulullah?? Baca Hadith Sahih BerikutPM admin Jika ingin berikan iklan responsive


 Gambar Sebagai Hiasan

Hadis 1

Anas bin Malik berkata:

"Rasulullah s.a.w  bukanlah orang yang terlalu tinggi, namun baju terlalu pendek. (Kulitnya) tidak putih pucat dan juga tidak sawo matang. (Rambutnya ikal) tidak terlalu kerinting dan tidak juga lurus. Bagainda diutus oleh Allah menjadi Rasul pada usia empat puluh tahun. Baginda menetap di Mekah (sebagai Rasul ) selama sepuluh dan di Madinah juga sepuluh tahun. Baginda di wafatkan oleh Allah dalam usia enam puluh tahun, dalam keadaan tidak sampai 20 helai uban yang terdapat di kepala janggutnya."


(Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan Tirmizi)

 Pada hakikatnya, Rasulullah menetap di Mekah selama 13 tahun. Maksud 10 tahun pada ayat ini adalah dikurangkan tiga tahun, iaitu tempoh masa wahyu tidak diturunkan buat sementara waktu.

Hadis ini bertaraf sahih. Diriwayatkan oleh Abu Raja Qutaibah bin Sa'id, daripada Malik bin Anas, daripada Rabi'ah bin Abu Abdul Rahman yang bersumber dari Anas bin Malik.Hadis 2

Anas bin Malik berkata:

"Rasulullah s.a.w adalah seorang yang mempunyai tubuh yang sedang, tidak tinggi dan tidak rendah, bentuk tubuhnya bagus. Rambutnya tidak kerinting dan tidak lurus, Warna kulit Baginda coklat. Jika berjalan pergerakkan condong ke hadapan"
(Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan Tirmizi)

Hadis ini bertaraf sahih. Diriwayatkan oleh Humaid bin Mas'adah al Basri yang mendengar daripada Abdul Wahab ats-Tsaqafi dan bersumber Anas bin Malik.Hadis 3

Al-Bara' bin ‘Azib berkata:

"Rasulullah merupakan seorang lelaki yang bertubuh sederhana (tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah), jarak antara kedua-dua bahunya lebar (bahunya bidang). Rambutnya yang lebat terurai ke bahu sampai ke telinganya. Apabila baginda memakai pakaian berwarna merah, aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih tampan daripadanya".


(Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmizi dan Abu Daud)

Hadis ini bertaraf sahih. Dilaporkan oleh Muhammad bin Basyar al-‘Abdi daripada Muhammad bin Ja'afar daripada Syu'bah daripada Abu Ishaq yang bersumber daripada al-Bara' bin ‘Azib.Hadis 4

Al-Bara' bin ‘Azib berkata:

"Aku tidak pernah melihat orang yang memiliki rambut yang menyentuh sehingga ke bawah telinga (antara cuping telinga dan bahu), dengan memakai pakaian berwarna merah, yang lebih tampan daripada Rasulullah. Baginda memiliki rambut yang mencecah kedua-dua bahunya. Kedua-dua belah bahu baginda bidang. Beliau bukanlah seorang yang rendah dan bukan juga tinggi".


(Diriwayatkan oleh Muslim, Abu Daud dan Tirmizi)

Hadis bertaraf sahih. Diriwayatkan oleh Mahmud bin Ghailan daripada Waki' daripada Sufyan daripada Abu Ishaq bersumber dari al-Bara' bin ‘Azib.Hadis 5

Ali bin Abi Talib berkata:

"Rasulullah tidak tinggi dan tidak rendah. Telapak tangan dan kakinya terasa tebal (dagingnya) namun lembut. Kepalanya besar, tulang sendinya besar. Bulu yang tumbuh di dada sehingga pusatnya lebat. Apabila baginda berjalan, pergerakkan condong ke hadapan seolah oleh sedang turun ke tempat yang rendah. Tidak pernah aku lihat yang standing dengan baginda sama ada sebelum (baginda lahir) mahupun selepas (baginda wafat)".

(Diriwayatkan oleh Tirmizi)

Hadis bertaraf sahih. Dilaporkan oleh Muhammad bin Ismail daripada Abu Nuaim daripada al-Mas'udi daripada Uthman bin Muslim bin Hurmuz daripada Nafi' bin Jubair bin Muth'im bersumber daripada Ali bin Abi Talib.Hadis 6

Ali bin Abi Thalib bercerita mengenai sifat Rasulullah:

"Rasulullah tidak terlalu tinggi dan tidak juga terlalu rendah. Baginda bertubuh sederhana dalam kalangan kaumnya. Rambutnya tidak kerinting dan tidak juga lurus kaku, melainkan ikal beralun. Badanya tidak gemuk, bentuk tubuhnya tidak bulat tetapi bujur telur. Kulitnya putih kemerah-merahan. Matanya hitan pekat dan bulu matanya lentik. Tulang sendinya gagah, bahunya bidang. Badanya bersih dari bulu dan rambut, tetapi baginda mempunyai bulu lebat memanjang dari dada sampai ke pusat. Telapak tangan dan kakinya terasa tebal. Apabila Rasulullah berjalan, pergerakkanya kelihatan tegap (kakinya diangkat dengan kekuatan), seolah-olah baginda sedang turun di lereng yang curam. Apabila baginda berpaling, kedua-dua bahunya berpaling serentak (seluruhnya badanya turut berpaling). Di antara kedua-dua bahunya, terdapat khatam nubuwah iaitu tanda kenabian bagi para nabi. Rasulullah merupakan seorang manusia yang hatinya paling pemurah (Rasulullah tidak pernah berkeluh kesah atas sikap tidak bertimbang rasa dan penyeksaan kaumnya). Beliau adalah orang yang kata-katanya paling jujur. Manusia yang yang perangainya paling lembut, dan paling ramah dalam pergaulan, sesiapa yang melihatnya kali pertama, pasti akan menaruh hormat padanya. Sesiapa yang berkenalan dengan baginda tentu nanti akan mencintainya. Orang yang menceritakan sifat Rasulullah, tentunya akan berkata "Belum pernah akau melihat sesorang yang standing dengan baginda, sama ada sebelum kelahirannya ataupun sesudah baginda meninggal dunia" 
(Diriwayatkan oleh Tirmizi)

Diriwayatkan oleh Ahmad bin ‘Ubadah ad-Dhabbi al-Basri, juga diriwayatkan oleh Ali bin Hujr dan Abu Ja'afar Muhammad bin al-Hussein daripada Isa bin Yunus daripada Umar bin Abdullah daripada Ibrahim bin Muhammad daripada anak lelaki Ali bin Abi Thalib yang bersumber daripada Ali bin Abi Talib.Hadis 7

Ummu Hani binti Abu Talib berkata:

"Semasa pembukaan kota Mekah, Rasulullah s.a.w memasuki kota ini dengan rambut yang diikat empat"

(Diriwayatkan oleh Tirmizi, Abu Daud, dan Ibn Majah)

Hadis bertaraf sahih. Diriwayatkan oleh Muhammad bin Yahya bin Abi Umar daripada Sufyan bin Uyainah daripada Ibn Abi Najih daripada Mujahid daripada Ummu Hani.PAKAIAN RASULULLAH S.A.W

Hadis 8

Ummu Salamah berkata:

"Pakaian yang paling di sukai oleh Rasulullah s.a.w adalah gamis"


(Diriwayatkan oleh Tirmizi, Abu Daud  dan Ibn Majah)

Hadis bertaraf sahih. Diriwayatkan oleh Muhammad bin Humaid ar-Razi daripada Fadhal bin Musa. Diriwayatkan juga oleh Abu Tamilah dan Zaid bin Habab. Ketiga-tiga mereka menerima daripada Abdul Mu'min bin Khalid daripada Abdullah bin Buraidah yang bersumber daripada Ummu Salamah.Hadis 9


Anas bin Malik berkata:

"Pakaian yang paling disukai oleh Rasulullah adalah hibarah"

(Diriwayatkan oleh Tirmizi, Bukhari, Muslim dan Nasa'i)

Hadis bertaraf sahih. Diriwayatkan oleh Muhammad bin Basyar daripada Mu'adz bin Hisyam daripada ayahnya daripada Qatadah yang bersumber dari Anas bin Malik.Hadis 10

Anas bin Malik berkata:

"Cincin Rasulullah diperbuat daripada perak dan batunya adalah batu hitam Habsyi"
(Diriwayatkan oleh Tirmizi, Bukahri, Muslim, Abu Daud, Ibn Majah dan Nasa'i)

Hadis bertaraf sahih. Diriwayatkan oleh Qutaibah bin Sa'id dan lebih seorang guru Imam Tirmizi daripada Abdullah bin Wahab daripada Yunus daripada Ibnu Syihab yang bersumber daripada Anas bin Malik.PERIHAL RASULULLAH DI MASJID

Hadis 11


Qailah binti Makhramah meriwayatkan:

"Qailah melihat Rasulullah di dalam masjid. Rasulullah sedang duduk merapatkan kedua-dua peha baginda ke perut baginda. Lalu Qailah berkata, "Apabila aku melihat Rasulullah sedang duduk dengan begitu khusyuk, aku menjadi gementar."
(Diriwayatkan oleh Tirmizi dan Abu Daud)

Hadis bertaraf hasan. Diriwayatkan oleh Abdul bin Humaid daripada Affan bin Muslaim daripada Abdullah bin Hasban daripada dua orang nenek beliau iaitu Shafiyah dan Duhaibah yang bersumber daripada Qailah binti Makhramah.Hadis 12

Abdullah bin Zaid berkata:

"Aku melihat Rasulullah berbaring di dalam masjid dan sebelah kaki baginda di letakkan di atas sebelahnya lagi"


(Diriwayatkan oleh Tirmizi, Bukhari, Muslim dan Abu Daud)

Hadis bertaraf sahih. Dilaporkan oleh Sa'id bin Abdurrahman al-Makhzumi daripada Sufyan daripada Zuhni daripada Abbad bin Tamim yang bersumber daripada pakziknya Abdullah bin Zaid.Hadis 13

Abu Sa'id al-Khudri berkata:

"Apabila Rasulullah duduk di dalam masjid, baginda merapatkan jedua belah peha ke perut dengan tangan baginda"


(Diriwayatkan oleh Tirmizi dan Abu Daud)

Hadis bertaraf sahih. Diriwayatkan oleh Salamah bin Syabib daripada Abdullah bin Ibrahim al-Madani daripada Ishaq bin Muhammad al-Anshari daripada Rubiah bin Abdurrahman bin Abi Sa'id daripada bapanya yang bersumber daripada datuknya iaitu Abu Sa'id al-Khudri.MAKAN DAN MINUM RASULULLAH S.A.W

Hadis 14

Ka'ab bin Malik berkata:

"Rasulullah makan dengan tiga jari baginda. Sesudah itu, baginda menjilat ketiga-tiganya."

(Diriwayatkan oleh Tirmizi dan Muslim)

Hadis ini bertaraf sahih. Diriwayatkan oleh Harun bin Ishaq al-Hamdani daripada Abdatu bin Sulaiman daripada Hisyam bin Urwah daripada seorang anak lelaki Ka'ab bin Malik yang bersumberkan Ka'ab bin Malik.Hadis 15


Ibnu Abbas berkata:

"Rasulullah pernah meminum air zamzam sambil berdiri"

(Diriwayatkan oleh Tirmizi, Bukhari dan Muslim)

Hadis bertaraf sahih. Diriwayatkan oleh Ahmad bin Mani' daripada Husyaim daripada Ashim bin al-Ahwal dan Mughirah daripada asy-Sya'bi bersumber Ibnu Abbas.

 Gamis adalah baju berlengan panjang dan berkocek, labuhnya sampai bawah betis.
 kain hibarah ialah kain yang berasal dari Yaman dan diperbuat daripada kapas

 Sumber: JAIS

iklan iklan saiz 250


0 Response to "Kita Cinta Rasulullah! Tapi Tahukah Kita Bagaimana Fizikal dan Penampilan Rasulullah?? Baca Hadith Sahih Berikut"

Post a Comment